Newsletter srpen 2018

15. srpna 2018 | Newsletter

Vážení,
dovolujeme si vás touto cestou seznámit s legislativními novinkami a zároveň vám předat aktuální a užitečné právní informace.

Oxhrana osobních údajů

Bez pochyby největším zásahem do české legislativy bylo v poslední době Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), které vešlo v účinnost dne 25. května 2018.

Adaptační zákon k GDPR, který má zapracovat veškeré požadavky kladené GDPR na jednotlivé státy EÚ, stejně jako případné výjimky a vlastní pravidla, je na začátku svého legislativního procesu. Zejména vinou zdrženlivého a velmi pomalého přístupu vlády a poslanecké sněmovny prošel návrh zákona teprve svým prvním čtením.
Úřad na ochranu osobních údajů zveřejnil do dnešního dne zhruba devět stanovisek Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, týkajících se například otázek souhlasu subjektu údajů, transparentnosti zpracovávání osobních údajů, pověřence pro ochranu osobních údajů a správních pokut za porušení platné právní úpravy.

Lze shrnout, že GDPR předně upravuje odpovědnost správce (tj. každého subjektu, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování) a zpracovatele (tj. subjektu, který jménem správce zpracovává osobní údaje) za přijetí funkčních organizačních, technických a bezpečnostních opatření.
Zde obecně doporučujeme především zvýšit požadavky na bezpečnost přístupových hesel, antivirových programů a používání logování v systémech. GDPR nabádá správce a zpracovatele, aby zpracovávali a uchovávali údaje v šifrované či pseudoanonymizované podobě, pokud to povaha zpracovávání umožňuje.
Ve věci technické stránky aplikace GDRP jsme připraveni vám zprostředkovat IT audit či obecně kvalifikovanou technickou podporu.

Správní právo

V neposlední řadě bychom Vás rádi upozornili na kratší lhůty u vydávání jednotlivých dokladů. Od 1. července 2018 můžete žádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu za vyšší poplatek, a to do jednoho pracovního dne, nebo do pěti dnů od podání žádosti. Navíc bude možné dostat občanský průkaz s elektronickým kontaktním čipem.
Taktéž je možno žádat o vydání řidičského průkazu nebo o jeho výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností, nejen v místě trvalého bydliště, jako tomu bylo doposud.

Pracovněprávní problematika

Rádi bychom Vás taktéž upozornili na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 4831/2017, který zpřehlednil situaci v případě tzv. souběhu funkcí, tedy stavu, kdy má jednatel/manažer uzavřenou se společností jak smlouvu o výkonu funkce, tak pracovní smlouvu.
V minulosti soudy v případě souběhu zpravidla prohlašovaly pracovní smlouvy za neplatné. To znamenalo, že jednatel/manažer si mohl ponechat jen odměnu ze smlouvy o výkonu funkce a mzdu vyplacenou na základě pracovní smlouvy byl povinen společnosti vrátit.
Nyní však Nejvyšší soud zastává názor, že by se měla pracovní smlouva posuzovat jako „dodatek“ smlouvy o výkonu funkce, je tedy možné uzavřít oba smluvní typy souběžně, tudíž si jednatel/manažer může ponechat jak odměnu ze smlouvy o výkonu funkce, tak mzdu dle pracovní smlouvy.

Vzhledem k tomu, že aktuálně je stále populárnější způsob výkonu práce formou tzv. home office, dovolujeme si Vás upozornit na úskalí této formy výkonu práce. Home office v sobě kromě velké flexibility pro zaměstnance a jisté úlevy pro zaměstnavatele se zřizováním pracovního prostoru pro takového zaměstnance, skýtá mnohá úskalí.
Zaměstnavatel se umožněním práce z domova svému zaměstnanci nezbavuje povinností vyplývajících mu z BOZP (tj. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, tedy stanovených pravidel nebo opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při pracovním procesu), tedy ani povinností za případné pracovní úrazy, a to i přesto, že je práce v režimu home office vykonávána mimo možnost jeho soustavné kontroly.
Pracovní smlouva pak musí být dostatečně specifická, vinou slabé legislativní regulace doporučujeme do pracovní smlouvy zapracovat i zdánlivě nepotřebné detaily. Jedná se zejména o stanovení doby, kdy nesmí zaměstnanec pracovat; maximální doby práce během jednoho dne; povinné přestávky v práci; oprávnění zaměstnavatele po avizování vstupovat do prostor; kde zaměstnanec bude práci vykonávat za účelem kontroly dodržování pravidel BOZP; event. konkrétní úprava daného místa tak, aby bylo pro výkon práce skutečně bezpečné.
Zároveň je zaměstnavatel povinen hradit zaměstnanci úplatu za užívání vlastního internetového připojení, vlastních prostor (nájemné) apod., jelikož je povinen mu nahradit náklady za to, že pracuje z domova. Při vypracování dodatků, k již uzavřeným pracovním smlouvám nebo při uzavírání nových pracovních smluv jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.

Compliance program

Compliance programy, tzv. programy na zajištění souladu s právními přepisy, specifikují pravidla chování ve společnosti (například mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem) a definují pravidla jednání společnosti navenek, obecně slouží k nastavení firemní kultury.
Z pohledu zákoníku práce se jedná o závazné vnitřní předpisy. Jejich původ nalezneme v angloamerickém právu, poté začaly silně pronikat do evropských dokumentů. V českém prostředí jsou popularizovány v souvislosti s účinností zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“).
Účelem programů je snaha zamezit v co nejvyšší možné míře jednání jednotlivce (zaměstnance), které by ohrozilo celou společnost například v otázce trestní odpovědnosti nebo ochrany osobních údajů. Propracovaný, komplexní a účinný Compliance program je možným preventivním prostředkem k případnému zproštění se trestní odpovědnosti právnické osoby podle TOPO a dává závazná pravidla pro nakládání s osobními údaji ze strany zaměstnanců.
K vytvoření vnitřních kodexů k předcházení trestné činnosti a dostatečné ochraně osobních údajů jsme Vám taktéž plně k dispozici.

ZÁVĚR

Pokud by Vás uvedená problematika zajímala podrobněji, nebo byste měli zájem o úpravu či nové sestavení Vašich interních směrnic nebo smluv, případně o detailnější radu ohledně aktuální legislativy, neváhejte se kdykoliv obrátit na naši advokátní kancelář.

Stažení newsletteru

Zde najdete ve formátu .pdf aktuální vydání tohoto newsletteru.

Ochrana osobních údajů

Povinné údaje

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje získané prostřednictvím registračního formuláře jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré takto získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím osobám. S těmito osobními údaji je nakládáno pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Mgr. Fialová Petra

IČ: 66256330
DIČ: CZ7356130100

Sídlo:
Vinohradská 112
Hlavní město Praha

Evidenční číslo ČAK:
09921

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.

IS ARES - Registr ekonomických subjektů

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.