Newsletter leden 2018

10. ledna 2018 | Newsletter

Vážení,
dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a zároveň informovat o některých skutečnostech, na které by bylo vhodné pamatovat v souvislosti s aktuálními legislativními novinkami.

GDPR

Zásadní novinkou, která se dotkne všech zaměstnavatelů a podnikatelů je změna regulace ochrany osobních údajů na úrovni EU přijetím tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboli GDPR. GDPR s sebou přináší řadu nových právních institutů v souvislosti s ochranou osobních údajů, jako je například povinnost stanovená pro určité kategorie správců a zpracovatelů osobních údajů, a to nominovat pověřence pro ochranu osobních údajů či nové nároky na souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Jak jsme Vás již v našem newsletteru v květnu roku 2017 upozorňovali, každý správce či zpracovatel by měl ke změnám, které GDPR brzy přinese, přistupovat s náležitou pečlivostí a přizpůsobit jim zpracování osobních údajů již od počátku jeho účinnosti, tj. od 25. května 2018, neboť nové povinnosti budou zároveň spojeny s přísnějšími pokutami, jež mohou dosáhnout až výše 20 000 000 € nebo 4 % z celosvětového ročního obratu skupiny.

Pobyt cizinců

Další novinku přináší novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky, která zavádí nové instituty, jako jsou víza za účelem sezonního zaměstnávání cizinců nebo vnitropodnikové karty převedeného zaměstnance, které jsou určeny pro cizince, kteří budou vykonávat pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty.

Stavební zákon

Dne 1. ledna 2018 nabyla taktéž účinnosti novela stavebního zákona. Novela přináší řadu změn, které by měly urychlit územní a stavební řízení, jako například omezení účasti občanských spolků nebo nová pravidla pro přezkum závazných stanovisek.

Předkupní právo

Další novinkou je návrat zákonného předkupního práva, které bylo na začátku roku 2015 zrušeno. Od 1. 1. 2018, nabyla účinnosti první část novely občanského zákoníku a do českého právního řádu se proto opět vrací institut předkupního práva k nemovité věci ve spoluvlastnictví.

Živnostenský zákon

Další novinky nás čekají v souvislosti se zákonem o živnostenském podnikání, zejména se pak upravují překážky provozování živnosti, kdy dochází k omezení doby, po kterou podnikatel nemůže provozovat stejnou živnost po zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušení zákona, a to na tři roky.

EET

Jednou ze zásadních novinek je nepochybně i rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení platnosti některých částí zákona o elektronické evidenci tržeb. Od března roku 2018 se tak nebudou evidovat bezhotovostní platby při nákupech na internetu, dále například soudci zasáhli i do uvádění rodných čísel podnikatelů na účtenkách. Zároveň Ústavní soud zrušil plánovaný začátek tzv. třetí (ostatní činnosti, kam patří například právní a účetní činnosti) a čtvrté (vybraná řemesla a výrobní činnosti) etapy EET.

Pracovní právo

Považujeme za důležité Vám také připomenout základní meze „práce na zkoušku“. Ve světle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu lze dojít k závěru, že pracovní pohovor, jehož součástí je praktická zkouška z konkrétních pracovních dovedností (tzv. práce na zkoušku), není nelegálním zaměstnáváním, jelikož správný výběr zaměstnance je samozřejmě klíčový. Tato zkouška praktických dovedností tedy může být realizována bez smluvního vztahu, avšak může trvat v řádu desítek minut až jednotek hodin, jinak by se již jednalo o výkon nelegální práce a mohla by být uložena pokuta ze strany inspekce práce, a to až do výše 10 000 000 Kč. Je zároveň nutné připomenout, že tuto judikaturu inspekce práce zcela nereflektuje.

Povinné ručení

Novelou zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se opět zavedlo vybírání příspěvku ze strany České kanceláře pojistitelů, a to za každý den, kdy je registrované vozidlo bez tzv. povinného ručení, přičemž poplatek je vybírán bez ohledu na skutečnost, zda je vozidlo reálně provozováno na pozemních komunikacích či nikoliv. Denní sazba je stanovena v závislosti na druhu vozidla v řádech desítek korun.

Minimální mzda

Stranou Vaší pozornosti by nakonec určitě neměla zůstat ani novela nařízení o minimální mzdě, kterou se od 1. 1. 2018 zvýšila sazba minimální mzdy a odpovídajícím způsobem také nejnižší úroveň zaručené mzdy. Výše minimální mzdy je, u nejnižší 1. skupiny prací, stanovena na 73,20 Kč za hodinu a u zaručené mzdy 12 200 Kč za měsíc.

Stažení newsletteru

Zde najdete ve formátu .pdf aktuální vydání tohoto newsletteru.

Ochrana osobních údajů

Povinné údaje

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje získané prostřednictvím registračního formuláře jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré takto získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím osobám. S těmito osobními údaji je nakládáno pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Mgr. Fialová Petra

IČ: 66256330
DIČ: CZ7356130100

Sídlo:
Vinohradská 112
Hlavní město Praha

Evidenční číslo ČAK:
09921

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.

IS ARES - Registr ekonomických subjektů

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.