Newsletter březen 2018

Newsletter březen 2018

Newsletter březen 2018

Vážení,
dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a zároveň informovat o některých skutečnostech, na které by bylo vhodné pamatovat v souvislosti s aktuálními legislativními novinkami.

PRACOVNÍ PRÁVO

Zřejmě největší novinkou v pracovněprávní oblasti se od 1. 2. 2018 stalo zavedení institutu otcovské poporodní péče, tzv. otcovské, novelizací zákona o nemocenském pojištění. Na otcovskou má nárok pouze otec dítěte, nastoupil-li na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Samotná délka dovolené činí jeden týden a výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu, stejně jako u tzv. mateřské.

Od 1. června 2018 nabyde účinnosti novela zákoníku práce, která reaguje na zavedení nové dávky nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné.

Nárok na ošetřovné bude mít pojištěnec, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí (ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě) a nedostavuje se po tuto dobu do práce.

V souvislosti s tímto je taktéž potřeba brát v úvahu počítání délky dovolené, jelikož od 1. 6. 2018 se současně za výkon práce považuje i doba, kterou zaměstnanec čerpal pro dlouhodobé ošetřování, tedy tato doba se nebude započítávat pro účely krácení dovolené a zároveň zaměstnanec je v ochranné době pro určité druhy výpovědí.

Považujeme za důležité Vás seznámit taktéž s nejpřínosnější judikaturou v oblasti pracovního práva. Prvním důležitým rozhodnutím je rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se týkalo zákazu konkurence (shodnost výdělečné činnosti zaměstnance s předmětem činnosti zaměstnavatele, bez jeho souhlasu) v pracovněprávních vztazích.

Nejvyšší soud judikoval, že zaměstnanci by nebylo možné vytýkat zaviněné porušení povinnosti v případě shodnosti výdělečné činnosti zaměstnance s předmětem činnosti za- městnavatele, pokud sice zaměstnavatel živnostenské oprávnění má, ale nemá ho uvedeno v obchodním rejstříku.

Dále Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí interpretoval ustanovení zákoníku práce o písemné povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o možnosti výpovědi při soustavném méně závažném porušování pracovní kázně. Tzv. upozorňovací povinnost má zaměstnavatel u sebemenších prohřešků proti pracovním povinnostem, ale taktéž i u těch intenzivních.

V neposlední řadě je důležité brát zřetel na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který opět upozornil na problematiku právně platného určení důvodu výpovědi. Nelze zaměstnavatelem skutkově vymezený skutečný důvod výpovědi zaměnit za jiný výpovědní důvod, protože by šlo o obcházení zákona. Výpovědní důvod musí být přesně specifikován a konkretizován na určité jednání, přičemž toto jednání se nedoporučuje kvalifikovat pod jakékoliv písmeno dle zákoníku práce, protože toto podřazení může být mylné a výpověď je pak neplatná.

OSOBNÍ ÚDAJE

Již v našem listopadovém newsletteru jsme Vás upozorňovali na citlivou oblast ochrany soukromí zaměstnance především s ohledem na kontrolu elektronické pošty ze strany zaměstnavatele. Ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva došlo k upřesnění podmínek, za kterých může zaměstnavatel kontrolovat e-mailové zprávy svých zaměstnanců. Mimo jiné mezi ně patří hlavně předběžné informování zaměstnance, legitimní důvod kontroly a co nejméně invazivní použité prostředky. To v praxi znamená, že zaměstnavatel může pouze kontrolovat např. hlavičku e-mailu či zda zaměstnanec nenavštěvuje stránky, které nesouvisejí s výkonem jeho práce ne však obsah e-mailu a webových stránek.

V souvislosti s blížící se účinností obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR – 25. 5. 2018) si dovolujeme upozornit na problematiku získávání souhlasu k zasílání elektronických marketingových sdělení. Využívat osobní údaje za účelem zasílání elektronických marketingových sdělení fyzickým osobám lze pouze se souhlasem osoby, která poskytla své osobní údaje za tímto účelem. Souhlas musí být dán vždy aktivně, vědomě – nečinnost nebo mlčení se kategoricky nepovažují za jeho udělení, musí být patrno, za jakým účelem se souhlas uděluje, na jak dlouho apod. S procesem získávání souhlasu a s jeho podobou Vám velmi rádi pomůžeme.

Závěr

Pokud by Vás uvedená problematika zajímala podrobněji, nebo byste měli zájem o úpravu či nové sestavení Vašich interních směrnic nebo smluv, případně o detailnější radu ohledně aktuální legislativy, neváhejte se kdykoliv obrátit na naši advokátní kancelář.

Stažení newsletteru

Zde najdete ve formátu .pdf aktuální vydání tohoto newsletteru.

Ochrana osobních údajů

Údaje získané prostřednictvím registračního formuláře jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré takto získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím osobám. S těmito osobními údaji je nakládáno pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

M
Mgr. Fialová Petra

IČ: 66256330
DIČ: CZ7356130100

Sídlo:
Vinohradská 112
Hlavní město Praha

Evidenční číslo ČAK:
09921

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.

IS ARES - Registr ekonomických subjektů

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

M

Ochrana osobních údajů

Povinné údaje

Newsletter leden 2018

Newsletter leden 2018

Newsletter leden 2018

Vážení,
dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a zároveň informovat o některých skutečnostech, na které by bylo vhodné pamatovat v souvislosti s aktuálními legislativními novinkami.

GDPR

Zásadní novinkou, která se dotkne všech zaměstnavatelů a podnikatelů je změna regulace ochrany osobních údajů na úrovni EU přijetím tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboli GDPR. GDPR s sebou přináší řadu nových právních institutů v souvislosti s ochranou osobních údajů, jako je například povinnost stanovená pro určité kategorie správců a zpracovatelů osobních údajů, a to nominovat pověřence pro ochranu osobních údajů či nové nároky na souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Jak jsme Vás již v našem newsletteru v květnu roku 2017 upozorňovali, každý správce či zpracovatel by měl ke změnám, které GDPR brzy přinese, přistupovat s náležitou pečlivostí a přizpůsobit jim zpracování osobních údajů již od počátku jeho účinnosti, tj. od 25. května 2018, neboť nové povinnosti budou zároveň spojeny s přísnějšími pokutami, jež mohou dosáhnout až výše 20 000 000 € nebo 4 % z celosvětového ročního obratu skupiny.

Pobyt cizinců

Další novinku přináší novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky, která zavádí nové instituty, jako jsou víza za účelem sezonního zaměstnávání cizinců nebo vnitropodnikové karty převedeného zaměstnance, které jsou určeny pro cizince, kteří budou vykonávat pracovní pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty.

Stavební zákon

Dne 1. ledna 2018 nabyla taktéž účinnosti novela stavebního zákona. Novela přináší řadu změn, které by měly urychlit územní a stavební řízení, jako například omezení účasti občanských spolků nebo nová pravidla pro přezkum závazných stanovisek.

Předkupní právo

Další novinkou je návrat zákonného předkupního práva, které bylo na začátku roku 2015 zrušeno. Od 1. 1. 2018, nabyla účinnosti první část novely občanského zákoníku a do českého právního řádu se proto opět vrací institut předkupního práva k nemovité věci ve spoluvlastnictví.

Živnostenský zákon

Další novinky nás čekají v souvislosti se zákonem o živnostenském podnikání, zejména se pak upravují překážky provozování živnosti, kdy dochází k omezení doby, po kterou podnikatel nemůže provozovat stejnou živnost po zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušení zákona, a to na tři roky.

EET

Jednou ze zásadních novinek je nepochybně i rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení platnosti některých částí zákona o elektronické evidenci tržeb. Od března roku 2018 se tak nebudou evidovat bezhotovostní platby při nákupech na internetu, dále například soudci zasáhli i do uvádění rodných čísel podnikatelů na účtenkách. Zároveň Ústavní soud zrušil plánovaný začátek tzv. třetí (ostatní činnosti, kam patří například právní a účetní činnosti) a čtvrté (vybraná řemesla a výrobní činnosti) etapy EET.

Pracovní právo

Považujeme za důležité Vám také připomenout základní meze „práce na zkoušku“. Ve světle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu lze dojít k závěru, že pracovní pohovor, jehož součástí je praktická zkouška z konkrétních pracovních dovedností (tzv. práce na zkoušku), není nelegálním zaměstnáváním, jelikož správný výběr zaměstnance je samozřejmě klíčový. Tato zkouška praktických dovedností tedy může být realizována bez smluvního vztahu, avšak může trvat v řádu desítek minut až jednotek hodin, jinak by se již jednalo o výkon nelegální práce a mohla by být uložena pokuta ze strany inspekce práce, a to až do výše 10 000 000 Kč. Je zároveň nutné připomenout, že tuto judikaturu inspekce práce zcela nereflektuje.

Povinné ručení

Novelou zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se opět zavedlo vybírání příspěvku ze strany České kanceláře pojistitelů, a to za každý den, kdy je registrované vozidlo bez tzv. povinného ručení, přičemž poplatek je vybírán bez ohledu na skutečnost, zda je vozidlo reálně provozováno na pozemních komunikacích či nikoliv. Denní sazba je stanovena v závislosti na druhu vozidla v řádech desítek korun.

Minimální mzda

Stranou Vaší pozornosti by nakonec určitě neměla zůstat ani novela nařízení o minimální mzdě, kterou se od 1. 1. 2018 zvýšila sazba minimální mzdy a odpovídajícím způsobem také nejnižší úroveň zaručené mzdy. Výše minimální mzdy je, u nejnižší 1. skupiny prací, stanovena na 73,20 Kč za hodinu a u zaručené mzdy 12 200 Kč za měsíc.

Stažení newsletteru

Zde najdete ve formátu .pdf aktuální vydání tohoto newsletteru.

Ochrana osobních údajů

Údaje získané prostřednictvím registračního formuláře jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré takto získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím osobám. S těmito osobními údaji je nakládáno pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

M
Mgr. Fialová Petra

IČ: 66256330
DIČ: CZ7356130100

Sídlo:
Vinohradská 112
Hlavní město Praha

Evidenční číslo ČAK:
09921

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.

IS ARES - Registr ekonomických subjektů

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

M

Ochrana osobních údajů

Povinné údaje

Newsletter listopad 2017

Newsletter listopad 2017

Newsletter listopad 2017

Vážení,
dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a zároveň informovat o některých aktuálních skutečnostech, na které by bylo vhodné pamatovat v oblasti pracovního práva.

OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH PRÁV ZAMĚSTANCŮ

V poslední době je velmi diskutované téma ochrana soukromí zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Přestože se v našem právním systému nejedná o žádnou novinku, dochází aktuálně ke stále častějšímu sankcionování zásahů do soukromí zaměstnanců ze strany inspekce práce, a považujeme proto za nutné Vás o některých nových povinnostech z této oblasti blíže informovat.

Novelou zákona o inspekci práce účinnou od konce července tohoto roku se rozšiřuje odpovědnost za přestupky a správní delikty fyzických a právnických osob na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců, kde hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun.

Ochrana osobnosti člověka patří mezi základní lidská práva, proto na ni musíme pamatovat i v pracovněprávních vztazích. Práv z tohoto vyplývajících se zaměstnanec nemůže předem vzdát, a to ani ve dvoustranném právním jednání (například v pracovní smlouvě či obdobných smlouvách).

Stran osobních práv zaměstnance je pak důležité si uvědomit, že zde nesmí docházet k vyžadování informací, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a pracovněprávním vztahem. Mezi tyto lze zahrnout například informace o rodinných poměrech, sexuální orientaci, apod.

Podobná pravidla platí i pro získávání informací před vznikem pracovního poměru, kde je kladen důraz především na zásady rovného zacházení pro muže a ženy, rovné pracovní podmínky, apod.

Obdobné zásady platí pro celou EU, kde byla v nedávné době sjednocena a zpřísněna úprava ohledně ochrany osobních údajů mj. v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), o němž jsme Vás již informovali v našem předešlém newsletteru. Problematickými mohou být i diskriminační dotazníky, které předkládají mnozí zaměstnavatelé k vyplnění při přijímacích pohovorech.

Mezi citlivou oblast ochrany soukromí zaměstnance patří také monitorování zaměstnanců, o kterém musejí být zaměstnanci předem náležitě informováni. Rozvíjející se technika přinesla možnost zavádět elektronickou poštu na většinu pracovišť, tato však s sebou přináší praktické problémy související s její kontrolou ze strany zaměstnavatele, jenž musí o kontrolním mechanismu zaměstnance vyrozumět.

Stejné problémy přináší i sledování GPS ve služebním automobilu nebo otisky prstů pro docházkové systémy. Dalším způsobem kontroly zaměstnanců je i zavádění kamerových systémů, kde sice právo kontroly pracovních činností zaměstnavatelem existuje, je ovšem nutné opět prokázat, že k takovéto kontrole je závažný důvod a zaměstnavatel nemá možnost dosáhnout daného účelu jiným způsobem.

Všechny způsoby monitorování musí být nahlášeny na Úřadu pro ochranu osobních údajů s ohledem na požadavky GDPR a musí být upraveny ve vnitřních směrnicích.

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

K 1. listopadu 2017 vešla v účinnost novela zákona o specifických zdravotních službách a spolu s ní i úprava prováděcí vyhlášky. Rádi bychom tak upozornili na nejvýznamnější změny.

Jedno z nových ustanovení ukládá všem praktickým lékařům povinnost provádět na žádost zaměstnavatelů pracovnělékařské prohlídky a vydávat pracovnělékařské posudky.

Nově je zakotvena povinnost zaměstnavatele zajistit lékařskou prohlídku před vznikem nikoliv před uzavřením pracovního poměru a zaměstnavatel hradí náklady na tuto prohlídku vždy, když daný pracovní poměr vznikne. Vstupní lékařská prohlídka pak může být nově realizována i u obvodního lékaře daného uchazeče o zaměstnání (pouze pro práce zařazené do I. kategorie).

Jednou z novinek, kterou zákon dále přináší, je i možnost vzdání se práva na přezkum lékařského posudku, což umožní zkrátit dobu mezi provedením lékařské prohlídky a nástupem do práce. Sjednoceny budou i lhůty provádění periodických lékařských prohlídek podle jednotlivých kategorií prací a taktéž bude stanoven termín pro provedení mimořádné lékařské prohlídky po přerušení výkonu práce (např. rodičovská dovolená delší než 6 měsíců). Nově se taktéž mohou výstupní prohlídky provádět i na žádost zaměstnavatele.

JINÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ NOVINKY

Považujeme za důležité Vás také upozornit na zásadní nález Ústavního soudu související s ochranou uchazečů o práci.

Ochrana uchazečů o práci vyplývá zejména z práva Evropské unie a ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie. Ochrana, kterou evropské právo stanoví pro osoby, které se zaměstnavatelem uzavřely pracovní smlouvy či dohodu, se tak vztahuje i na uchazeče o práci, kteří nejsou se zaměstnavatelem v platném pracovněprávním vztahu.

Ve světle výše uvedeného nálezu v situaci, kdy se zaměstnavatel rozhodne udělit uchazeči o práci pracovní úkol předtím, než vůbec dojde k uzavření pracovní smlouvy či dohody (tedy bude uchazeč vykonávat práci jen na zkoušku), podléhá osoba uchazeče obdobnému standardu ochrany, jako kdyby pracovní poměr vznikl. Tento poznatek je zásadní především ve vztahu k ochraně zdraví při práci uchazečů a případného odškodnění v případě úrazu, k němuž může dojít při výkonu práce na zkoušku.

ZÁVĚR

Pokud by Vás uvedená problematika zajímala podrobněji, nebo byste měli zájem o úpravu či nové sestavení Vašich interních směrnic, případně o detailnější radu ohledně pracovněprávní problematiky, neváhejte se kdykoliv obrátit na naši advokátní kancelář.

Stažení newsletteru

Zde najdete ve formátu .pdf aktuální vydání tohoto newsletteru.

Ochrana osobních údajů

Údaje získané prostřednictvím registračního formuláře jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré takto získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím osobám. S těmito osobními údaji je nakládáno pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

M
Mgr. Fialová Petra

IČ: 66256330
DIČ: CZ7356130100

Sídlo:
Vinohradská 112
Hlavní město Praha

Evidenční číslo ČAK:
09921

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku.

IS ARES - Registr ekonomických subjektů

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

M

Ochrana osobních údajů

Povinné údaje